Prezentacja projektu

Film promujący projekt
   
 

Strona  GłównaInformacja konsumenckaObsługa  KlientaOchrona danych osobowychDeklaracja dostępności

       

 

PrzetargiPrzetargi POIiŚJakość  wodyCennik  usługFormularze

  Akty  prawneOferty pracyO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony
 

 

Zgłaszanie awarii  -  tel. :  74 - 8515 - 994

lub :

wodociągowych - tel. :  665-334-106        kanalizacyjnych - tel. :  665-180-103

(prosimy o korzystanie z powyższych numerów wyłącznie w celu zgłaszania awarii)

 

W celu podania stanu wodomierza (wyłącznie w przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez inkasenta)
prosimy dzwonić pod nr 74-851-59-83 w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00

       

 

 
     
 

 

 
 

 

  

 

         

         

 

 

          

Informujemy, że w dniu 31.12.2023 r. upływa termin obowiązywania Uchwały nr LXXIII/684/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Dopłata z budżetu Gminy Świdnica dotyczyła taryfowych grup odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe (17. i 18. grupa taryfowa odbiorców odprowadzających ścieki). W związku z tym od dnia 01.01.2024 r. cena 1 m3 odprowadzanych ścieków dla tych odbiorców usług będzie wynosić 13,45 zł (brutto).

Opublikowano 28.12.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

informuje, że

w dniu 19.06.2023 r. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

decyzją nr KWT.70.95.2023 zatwierdził dla gminy Świdnica taryfę dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 3 lat.
 

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 3 lipca 2023 r.
 

             treść decyzji i szczegóły  taryfy   (plik  .pdf)

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków

(wyciąg z taryfy obowiązującej na terenie Gminy Świdnica w okresie od 03.07.2023 r. do 03.07.2026 r.)

plik  .pdf)

 

Opublikowano 28.06.2023 r.

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka zakończona

 

           

Roboty budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Opoczce, prowadzone przez firmę Usługi Budowlane - Ziemne Przemysław Szłapka, dobiegły końca.

Łączny koszt samych robót budowlanych związanych z wybudowaniem zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł 2.125.093,01 zł.

Realizacja tak kosztownej inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia zewnętrznego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, które Spółka otrzyma po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w wysokości 1.441.342 zł.

Przyznanie w/w pomocy finansowej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest ściśle związane z koniecznością osiągnięcia przez Beneficjenta (czyli Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne) celu zrealizowanej operacji – czyli m.in. redukcję nieoczyszczonych ścieków wytwarzanych przez mieszkańców wsi Opoczka. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest przekierowanie ścieków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców o składanie wniosków o przyłączenie do zbiorczej sieci ks.

 Formularz wniosku o przyłączenie dostępny jest w siedzibie Spółki – Bystrzyca Dolna 55A lub można go pobrać ze strony ŚGPK:

 http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_warunki_tech.pdf

 Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej - art.5 ust.1. pkt 2). Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Poniżej zdjęcia z zakończonej inwestycji – pompownia ścieków i tablica

 

                    

 

   Opublikowano 09.06.2023 r.

 

 

                                                                                                                                           

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

 

17.10.2022 r. firma Usługi Budowlane – Ziemne Przemysław Szłapka, ul. Strzegomska 12, 58-308 Wałbrzych rozpocznie roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Opoczka na działkach nr 108/2, 137/6, 140, 164, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 185 i 189.

Zakończenie robót planowane jest w maju 2023 r.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Od czerwca 2023 r. właściciele nieruchomości będą mogli składać wnioski o przyłączenie do nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Druki wniosków o przyłączenie dostępne są w siedzibie Spółki – Bystrzyca Dolna 55A lub można  pobrać formularz ze strony ŚGPK: http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_warunki_tech.pdf

 

Zachęcamy mieszkańców do wcześniejszego przygotowania się do inwestycji związanej z koniecznością wykonania instalacji na własnej posesji, ponieważ zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej - art.5 ust.1. pkt 2).

Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Dlaczego warto się podłączyć?

Po pierwsze – cena – tańsze koszty niż przy wywożeniu ścieków.

Po drugie – wygoda – nie trzeba pilnować przepełnienia zbiornika na ścieki.

Po trzecie – ekologia – oczyszczamy ścieki, chronimy zasoby wodne i środowisko.

 

   Opublikowano 14.10.2022 r.

 

 

Inwestycje i modernizacje prowadzone przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 Modernizacja sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości Wieruszów, Lutomia Mała, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Stachowiczki i Stachowice.

W/w miejscowości zasilane są ze stacji uzdatniania wody w Miłochowie. We wrześniu 2020 r. zrealizowano I etap modernizacji w/w systemu wodociągowego, a w lipcu 2021 r. II etap.

 I etap – modernizacja przepompowni wody w Wieruszowie

We wrześniu 2020 r. wykonano nową pompownię wody wraz ze zbiornikiem na wodę o  pojemności 100 m3, która zapewnia dostawę wody dla ponad 2.200 mieszkańców.

Wyposażenie układu wodociągowego w zbiornik i nowoczesny zestaw pomp umożliwiają płynną i energooszczędną regulację wydajności pompowni przy jednoczesnym wzroście niezawodności dostaw wody do w/w  miejscowości gminy Świdnica.

Dotychczasowy brak zbiornika wyrównawczego o odpowiedniej pojemności w tej części systemu dystrybucji wody powodował w okresach letnich znaczne obniżenie ciśnienia wody u odbiorców, a nawet zagrażał brakiem ciągłości dostaw wody do picia i zaopatrzenia p.poż.

Łączny koszt netto tej inwestycji wyniósł ponad 571.000 zł. Na tę inwestycję Spółka pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 346.078 zł.

 II etap – modernizacja przepompowni wody I° w Lutomi Górnej

Lutomia Górna to jedna z pięciu największych miejscowości w naszej  gminie – liczy ponad 1000 mieszkańców. Roczne zapotrzebowanie na wodę w tej miejscowości to ponad 22.000 m3 . ŚGPK dostarcza w tej miejscowości wodę do ponad 216 wodomierzy głównych. Nie wszystkie nieruchomości są podłączone do wodociągu grupowego – korzystają jeszcze z własnych ujęć wody, ale gdy zajdzie taka potrzeba mają możliwość podłączenia się do wodociągu.

Obszar wsi to teren bardzo zróżnicowany wysokościowo – stąd dostawa wody do poszczególnych nieruchomości wymaga tzw. strefowania tj. budowy odrębnych układów zasilania dla poszczególnych części miejscowości. W Lutomi Górnej mamy takich stref 3 (w każdej wybudowana jest jedna pompownia wody).

Troszkę historii: Gmina otrzymała pozwolenie na budowę wodociągu wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności Vc = 50 m³ i trzech przepompowni wody  w marcu 1996 r. W ziemi znajduje się ponad 12,7 km sieci wodociągowej, w tym prawie 3 km przyłączy do poszczególnych domów. Uruchomienie ostatniej przepompowni (tzw. III °) nastąpiło 5 sierpnia 1997 r. – czyli 24 lata temu. Działanie pompowni II° i III° uzależnione jest od prawidłowej pracy pompowni I° - i to właśnie tę pompownię zmodernizowano w lipcu 2021 r.

W ramach modernizacji zakupiono nowy zestaw pomp z niezbędnym osprzętem i szafą sterowniczą,  gwarantujący  poprawną pracę na kilkanaście przyszłych lat. Montaż zestawu w budynku pompowni wraz z przeróbkami wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonano własnymi siłami Spółki, co pozwoliło obniżyć koszty tej modernizacji, które finalnie wyniosły  65.000 zł.        

Na załączonych poniżej zdjęciach - końcowy efekt obu etapów w/w zamierzeń inwestycyjnych

 

         

 

 

Przypominamy, że w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego
"Polska Bezgotówkowa" umożliwiamy naszym Odbiorcom dokonywanie płatności
kartami płatniczymi zarówno w kasie w siedzibie spółki jak i podczas obsługi przez inkasenta
na terenie nieruchomości Odbiorcy usług.

 

Informacja  dot.  montażu  tzw.  "wodomierza bezściekowego"

 

W związku z dużym zainteresowaniem Odbiorców montażem wodomierza dodatkowego,
pozwalającego pomniejszyć w rozliczeniach ilość odprowadzanych ścieków o ilość wody
zużytej bezpowrotnie, tj. nie powodującej powstawania ścieków (do celów podlewania)
doprecyzowaliśmy zasady związane z montażem, eksploatacją i rozliczaniem takiego
wodomierza.

Chcemy, aby Odbiorca przed podjęciem decyzji o wykonaniu instalacji z wodomierzem
dodatkowym miał pełny obraz opłacalności oraz warunków realizacji i eksploatacji
takiego przedsięwzięcia.

Formularz warunków oraz inne dokumenty, związane z montażem i odbiorem technicznym
w/w wodomierza dodatkowego, znajdują się w zakładce „Formularze” w części związanej
z wodomierzem dodatkowym (pkt 3.).

W przypadku podjęcia decyzji o montażu wodomierza dodatkowego konieczne jest zapoznanie się z warunkami technicznymi montażu, eksploatacji i rozliczania wodomierza dodatkowego
oraz dalsze postępowanie opisane w tym dokumencie. Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się odbioru technicznego wodomierza dodatkowego i następnie przyjmuje się go do rozliczania, jest odpowiedni wniosek, którego formularz również znajduje się
w zakładce „Formularze” w części związanej z wodomierzem dodatkowym (pkt 3.)

 

 
 

 

                                                                          

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Informujemy, że w dniu 9 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach odbyło się spotkanie, podczas którego zostały wręczone promesy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promesę na kwotę 1 673 705 zł złotych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka oraz budowę budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów odebrała prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Lidia Mendak.

Planowane koszty całego projektu to 2 630 tys. zł netto, a jego realizacja nastąpi w dwóch etapach:

I etap – w terminie do 09.2020r. (pompownia i zbiornik wody w Wieruszowie)

II etap – w terminie do 09.2022r. (kanalizacja sanitarna w Opoczce)

 

Umowa na realizację pierwszego etapu tj. zadania w Wieruszowie została podpisana
1 lipca br., a w dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy.

 

Opublikowano 10.07.2020 r.

 

 

 

 
 
   
 

   
 

Uwaga na oszustów podszywających się
pod pracowników wodociągów !!!

Pod pretekstem sprawdzenia ciśnienia wody w rurach, sprawdzenia lub odczytu
stanu wodomierza, albo stanu instalacji wodociągowej czy kanalizacyjnej
oszuści próbują okraść nasze mieszkania.

Pamiętajmy, że każdy upoważniony do tych czynności pracownik Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej posiada stosowną legitymację ze zdjęciem pracownika i podpisaną przez Prezesa spółki, którą zobowiązany jest okazać przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na terenie nieruchomości odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z terenu gminy Świdnica. Nasi pracownicy posiadają również trwałe, naszyte emblematy
z nazwą spółki na widocznych częściach odzieży oraz poruszają się pojazdami służbowymi wyraźnie oznakowanymi nazwą i adresem Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i przypominamy, że wiarygodność takiej osoby możemy zawsze sprawdzić dzwoniąc do siedziby naszej spółki
pod nr tel. 74-851-59-80  lub  74-8515-994
i prosząc o potwierdzenie, czy rzeczywiście to pracownik naszej spółki.

Jeśli osoba nie potrafi potwierdzić swojej tożsamości,
należy bezzwłocznie powiadomić Policję.

 
 
   
 

KLAUZULA   INFORMACYJNA

O   PRZETWARZANIU   DANYCH   OSOBOWYCH 

szczegóły  (.pdf)

   
 
 
                                              

Informujemy, że w dniu 19.12.2017 r. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
podpisało umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.

"Zabezpieczenie i poprawa warunków pracy pracowników
obsługujących oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej".

Koszt projektu wynosi 49.088,07 zł z czego 39.270,46 zł (80% wartości projektu) stanowi
dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Dofinansowaniem zostanie objęty zakup kombinezonów wodochronnych, detektorów gazów,
urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokościach
oraz przenośnych wentylacji nawiewno-wywiewnych.

Realizacja projektu będzie miała miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku.

Opublikowano 27.12.2017 r.

   
 

 

                                                 

 

 

Informujemy, że w dniu 17 października 2016r. w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Prezes Zarządu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Lidia Mendak podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

 

pełna  informacja  na  stronie  projektu

 

Opublikowano 18.10.2016 r.

 

 

       

 

 
 
 
 
   
 

 

 

 

Zielone światło dla realizacji projektu

pn. „Uporządkowanie gospodarki

wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

z dofinansowaniem z Funduszu Spójności

szczegóły

   
 

KOMUNIKAT

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  przypomina,
że
 zabronione jest wprowadzanie wód opadowych
 i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

(art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków - Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
Nie stosowanie się do w/w zakazu jest zagrożone karą ograniczenia wolności
albo grzywny do 10.000 zł
 (art. 28 ust. 4a w/w Ustawy).

 

W przypadku występowania ulewnych opadów deszczu zabronione jest
kierowanie strumieni ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej
poprzez otwieranie lub uszkadzanie włazów studni kanalizacji sanitarnej.


 c z y t a j    c a ł o ś ć

 
 
 
 
     
 

                          

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zakończyło realizację zadania o nazwie


 „Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150

w miejscowości Krzyżowa”.

Ogólna wartość  przedsięwzięcia  wyniosła  471.362,05 zł netto (579.775,32 zł brutto) i została
dofinansowana pożyczką ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 275.000,00  zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
http://www.fos.wroc.pl 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków SUPERBOS-150 wybudowana została w 1995r. Zlokalizowana jest na terenie Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki pochodzące z kompleksu pałacowego Fundacji oraz z pobliskich wsi Krzyżowa i części Grodziszcza. Modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwi przyjęcie ścieków ze skanalizowanej w roku 2011 pozostałej części wsi Grodziszcze.

Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej polegała  na wymianie zużytych instalacji technologicznych oraz na montażu nowych instalacji do oczyszczania ścieków bez zmiany zabudowy oraz gabarytów oczyszczalni.

Nowe urządzenia zwiększą efektywność oczyszczania, usprawnią pracę obsługi oraz wpłyną na oszczędność energii elektrycznej.

Zadanie przyczyni się do uzyskania parametrów oczyszczonych ścieków poniżej obowiązujących norm i standardów ochrony środowiska określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Opublikowano 19.01.2012 r.

 
     
 

Zauważyłeś niekontrolowany wyciek wody spod ziemi, nawierzchni chodnika lub jezdni albo z urządzeń wodociągowych - powiadom nas o tym !!!

Szybka reakcja pozwoli na skrócenie
czasu trwania ewentualnej awarii, braku wody
oraz zminimalizowanie strat wody.

Zadzwoń !!!

Gminne pogotowie wodociągowe - tel.:

74 - 8515 - 994   lub  665 - 334 - 106

 
 
 
 
 
     
 

ARCHIWUM     STRONY