powrót na stronę główną

 


Zabezpiecz wodomierz przed mrozem !!!

 

Przypominamy Odbiorcom naszych usług o spoczywającym na nich obowiązku
zabezpieczenia instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
a w szczególności przyłączy i wodomierzy przed działaniem mrozu.
Pozwoli to uniknąć uciążliwości spowodowanych brakiem wody wskutek zamarznięcia
lub brakiem możliwości odpływu ścieków z nieruchomości.
 

Właściwe zabezpieczenie tych instalacji to także wyeliminowanie konsekwencji
finansowych, związanych z rozmrażaniem instalacji wodociągowej czy kanalizacyjnej,
wymianą wodomierza, zaworów i innych elementów instalacji wodociągowej
oraz konieczności pokrycia kosztów samej wody, utraconej na skutek awarii
czy też kosztów szkód powstałych w wyniku zalania wodą lub ściekami.

Należy szczególnie zadbać o nieogrzewane pomieszczenia, w których znajdują się instalacje i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne (piwnice, klatki schodowe,
garaże, przybudówki i szopy) oraz pomieszczenia obiektów nowobudowanych
a także płytkie studzienki wodomierzowe. Istotne jest odpowiednie zaizolowanie
np. studzienek wodomierzowych wyściółką i korkiem ze styropianu (po uprzednim
usunięciu nagromadzonej wody) czy też pomieszczeń poprzez uszczelnienie
okien i drzwi, uzupełnienie ubytków w ścianach lub oszkleniu. Elementy instalacji,
w szczególności wodomierze należy zabezpieczyć stosując izolacją cieplną (styropian,
pianki izolacyjne, tkaniny i inne materiały izolacyjne), wskazane jest pozostawienie
możliwości dokonania odczytu wodomierza. W przypadkach zamknięcia dopływu wody
do nieużytkowanych nieruchomości należy pamiętać o odwodnieniu instalacji
i urządzeń poprzez usunięcie wody nagromadzonej w rurach, wodomierzu
i innych elementach instalacji.

W przypadku stwierdzenia zamarznięcia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
należy natychmiast powiadomić o tym odpowiednie służby Świdnickiego Gminnego
Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A

tel.  74-8515-994

lub telefony awaryjne :

pogotowie wodociągowe :    665-334-106

pogotowie kanalizacyjne :    665-180-103

powrót na stronę główną