Inwestycja ZAKOŃCZONA – czekamy na wypłatę środków finansowych

 

           

W dniu 6 listopada 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził kontrolę realizacji operacji pn.: „Budowa  kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka oraz budowa budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów”.

Po analizie decyzji, oświadczeń, protokołów odbioru, faktur, map geodezyjnych i innych dokumentów znajdujących się w siedzibie ŚGPK oraz na podstawie weryfikacji w terenie kontrolujący potwierdzili, że Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne zrealizowało operację zgodnie z warunkami  umowy nr 00018-65150-UM0100130/19 z dnia 30.06.2020 r..

 

W dniu 13.11.2023 r. Spółka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu  pismo informujące, że do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa zostało przekazane zlecenie płatności dla naszej Spółki na kwotę 1.441.342,00 zł. Środki te umożliwią Spółce spłatę kredytu, zaciągniętego na wykonanie zadania.

W sumie środki finansowe przyznane na realizację naszej operacji wyniosły 1.673.705,00 zł.

Jest to pomoc przyznana w formie refundacji wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2020-2023 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W/w pomoc jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

 

   Opublikowano 15.11.2023 r.

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka zakończona

 

           

Roboty budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Opoczce, prowadzone przez firmę Usługi Budowlane - Ziemne Przemysław Szłapka, dobiegły końca.

Łączny koszt samych robót budowlanych związanych z wybudowaniem zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł 2.125.093,01 zł.

Realizacja tak kosztownej inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia zewnętrznego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, które Spółka otrzyma po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w wysokości 1.441.342 zł.

Przyznanie w/w pomocy finansowej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest ściśle związane z koniecznością osiągnięcia przez Beneficjenta (czyli Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne) celu zrealizowanej operacji – czyli m.in. redukcję nieoczyszczonych ścieków wytwarzanych przez mieszkańców wsi Opoczka. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest przekierowanie ścieków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców o składanie wniosków o przyłączenie do zbiorczej sieci ks.

 Formularz wniosku o przyłączenie dostępny jest w siedzibie Spółki – Bystrzyca Dolna 55A lub można go pobrać ze strony ŚGPK:

 http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_warunki_tech.pdf

 Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej - art.5 ust.1. pkt 2). Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Poniżej zdjęcia z zakończonej inwestycji – pompownia ścieków i tablica

 

                    

 

   Opublikowano 09.06.2023 r.

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka c.d.

 

Roboty budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Opoczce, prowadzone przez firmę Usługi Budowlane - Ziemne Przemysław Szłapka, dobiegają końca. Ułożono już 1.420 mb. sieci. Został również zamontowany największy, najcięższy i najgłębszy element sieci kanalizacyjnej – pompownia ścieków. Pozostaje wykonać drogę dojazdową, ogrodzenie pompowni, jej elektryczne zasilanie i zagospodarowanie terenu wokół pompowni.

Po krótkiej, świątecznej przerwie rozpoczęto montaż sieci na ostatnim odcinku – w kierunku posesji nr 12 i 13.

Na drogach została już położona pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej. W drugiej połowie kwietnia na całej szerokości jezdni będzie położona nowa nawierzchnia.

 

Poniżej zdjęcia z trwającej budowy – kwiecień 2023.

 

                    

 

   Opublikowano 19.04.2023 r.

 

 

Roboty budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Opoczce, prowadzone przez firmę Usługi Budowlane-Ziemne Przemysław Szłapka, prowadzone są zgodnie z harmonogramem i najpóźniej w czerwcu przewidujemy otrzymanie zgody na użytkowanie nowej sieci ks.

Do 15. lutego z planowanych 1.470 mb wykonano już ponad 1.000 mb kanalizacji.

W drugim tygodniu marca planowane jest rozpoczęcie robót w drodze gminnej na wysokości budynków nr 20, 19 i 18a – będą utrudnienia w ruchu i jak zwykle prosimy o wyrozumiałość i szczególną uwagę na tymczasową organizację ruchu.

 

Raz jeszcze zachęcamy mieszkańców Opoczki do składania od czerwca wniosków o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Druki wniosków o przyłączenie dostępne są w siedzibie Spółki – Bystrzyca Dolna 55A lub można  pobrać formularz ze strony ŚGPK:

 ..\formularze\wniosek_warunki_tech.pdf

 

Poniżej zdjęcia z trwającej budowy – połowa lutego 2023 r.

 

                    

   Opublikowano 15.02.2023 r.

 

 

 

Zgodnie z planem firma Usługi Budowlane – Ziemne Przemysław Szłapka rozpoczęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Opoczce.

Pomimo  niełatwych warunków prowadzenia robót (w drodze powiatowej, przy ciągłym ruchu pojazdów) prace realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. Piękna pogoda sprzyja Wykonawcy – oby jak najdłużej.

Ponieważ roboty prowadzone są blisko ciągu pieszego (chodnika) prosimy wszystkich Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. W rejonie prowadzenia robót obowiązuje  ograniczenie prędkości do 30 km/h, ale mimo to prosimy o wyjątkową rozwagę. Praca ciężkiego sprzętu, głębokie wykopy, jednostronny ruch samochodów na drodze – te czynniki zawsze stanowią zagrożenie, szczególnie dla pieszych.

Poniżej listopadowe zdjęcia z trwającej budowy.

 

             

   Opublikowano 03.11.2022 r.

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

 

17.10.2022 r. firma Usługi Budowlane – Ziemne Przemysław Szłapka, ul. Strzegomska 12, 58-308 Wałbrzych rozpocznie roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Opoczka na działkach nr 108/2, 137/6, 140, 164, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 185 i 189.

Zakończenie robót planowane jest w maju 2023 r.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Od czerwca 2023 r. właściciele nieruchomości będą mogli składać wnioski o przyłączenie do nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Druki wniosków o przyłączenie dostępne są w siedzibie Spółki – Bystrzyca Dolna 55A lub można  pobrać formularz ze strony ŚGPK: http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_warunki_tech.pdf

 

Zachęcamy mieszkańców do wcześniejszego przygotowania się do inwestycji związanej z koniecznością wykonania instalacji na własnej posesji, ponieważ zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej - art.5 ust.1. pkt 2).

Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Dlaczego warto się podłączyć?

Po pierwsze – cena – tańsze koszty niż przy wywożeniu ścieków.

Po drugie – wygoda – nie trzeba pilnować przepełnienia zbiornika na ścieki.

Po trzecie – ekologia – oczyszczamy ścieki, chronimy zasoby wodne i środowisko.

 

   Opublikowano 14.10.2022 r.

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka c.d.

 

W sierpniu zostało zakończone i odebrane zadanie związane  z budową odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce w obrębie drogi powiatowej (dz. nr 178).

Wykonawcą tego odcinka była firma Usługi Budowlane – Ziemne Przemysław Szłapka, ul. Strzegomska 12,
58-308 Wałbrzych. Wartość robót budowlanych na tym odcinku to kwota 324.903,01 zł netto. Wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 206.736,00 zł – zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dofinansowanie Spółka będzie musiała poczekać aż do zakończenia kanalizowania dalszej części Opoczki i rozliczenia całości operacji, co jest przewidziane na koniec II półrocza 2023 r.

Również w sierpniu podpisaliśmy umowę na realizację pozostałych robót w Opoczce. Przetarg wygrała firma, która wykonała odebrany już odcinek kanalizacji na działce nr 178 w Opoczce. Rozpoczęcie robót planowane jest w październiku br., a zakończenie w maju 2023r.

Ogółem w Opoczce, w ramach  operacji dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostanie wykonana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ponad 1,73 km  oraz jedna pompownia ścieków.

 

Poniżej zdjęcia z Opoczki: droga (dz. nr 178)  z wbudowaną siecią kanalizacji sanitarnej i wykonaną nową nawierzchnią.

 

             

   Opublikowano 24.08.2022 r.

 

 

 

Roboty montażowe zakończone.
Trwają roboty przy wykonywaniu podbudowy pod nawierzchnię asfaltową.
Zadanie realizowane jest terminowo. Za wykonanie nawierzchni asfaltowej odpowiada zarządca drogi powiatowej
tj. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.

 

                    

   Opublikowano 10.06.2022 r.

 

 

Firma Usługi Budowlane – Ziemne Przemysław Szłapka rozpoczęła prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Opoczce (w drodze pomiędzy Opoczką a Makowicami).

Po wykonaniu głównego kolektora będą wykonywane kanały boczne do poszczególnych posesji. Każdy z nich będzie zakończony studzienką inspekcyjną przy granicy nieruchomości. Będzie to jednocześnie granica świadczenia usługi odbioru ścieków przez ŚGPK - do tych studni właściciele posesji będą mieli możliwość wpięcia swoich instalacji kanalizacyjnych.

 

Poniżej zdjęcia z prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Opoczce.

 

             

 

   Opublikowano 10.05.2022 r.

 

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

 

W roku 2021 Spółka otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji dla pierwszego etapu operacji. Pierwsza płatność w wysokości 346.078 zł wpłynęła na konto Spółki w kwietniu 2021.

Przewidywana druga płatność w wysokości 1.174.991 zł zostanie wypłacona po zakończeniu i rozliczeniu II etapu operacji, czyli po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Opoczce – przewidywany termin wsparcia to koniec roku 2023.

  

II etap operacji - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

 

14.03.2022r. Spółka podpisała aneks do umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na zwiększenie zakresu robót budowlanych w miejscowości Opoczka.

Dodatkowe zadanie będzie realizowane w obrębie  działki nr 178 (droga powiatowa z Opoczki w kierunku Makowic). Wykonawcą tego odcinka będzie firma Usługi Budowlane – Ziemne Przemysław Szłapka, ul. Strzegomska 12, 58-308 Wałbrzych. Wartość robót budowlanych na tym odcinku to kwota 324.903,01 zł netto.

 

Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu (przewidywany termin rozpoczęcia robót to pierwsza połowa kwietnia br). Przewidywany termin zakończenia robót na tym odcinku zgodnie z umową to sierpień 2022r.

Po wykonaniu planowanych prac na drodze będzie wykonana nowa nawierzchnia – jej wykonania nie ma w zakresie naszego przedsięwzięcia – ten zakres będzie wykonany przez zarządcę drogi powiatowej.

 

Nadzór inwestorski nad robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej w Opoczce został zlecony firmie ENVI KONSULTING s.c. z Brzegu – na podstawie przeprowadzonych przetargów. Poniżej linki do przeprowadzonych postępowań na pełnienie funkcji inspektora nadzoru :

http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow1_2021/zap_ofe_prow1_2021.htm

oraz

http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow2_2022/zap_ofe_prow2_2022.htm

 

Poniżej zdjęcia z Opoczki: materiał na studnie kanalizacyjne i droga, na której w kwietniu rozpoczną się roboty budowlane.

 

      

 

   Opublikowano 01.04.2022 r.

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

To zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej  o długości ok. 1,4 km wraz z budową przepompowni ścieków.

Wykonawcą robót będzie firma POLINSTAL Sp. z o.o. z Krapkowic, wyłoniona zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu przetargowym, którego treść znajduje się m.in. na stronie internetowej Spółki:     http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow3_2020/zap_ofe_prow3_2020.htm

 Z w/w firmą 29.12.2020 r. Spółka podpisała umowę na realizację w/w zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość robót projektowych i budowlanych to kwota brutto 1.358.793,30 zł. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2022 r.

Pod koniec lutego (jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające) oraz w marcu br. będą prowadzone z mieszkańcami konsultacje w sprawie zaprojektowania do granic posesji odcinków kanalizacji sanitarnej, umożliwiających włączenie ścieków z poszczególnych nieruchomości do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

 

   Opublikowano 05.02.2021 r.

 

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

Dotacja z Unii Europejskiej c.d. – inwestycja w Wieruszowie

We wrześniu zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją pierwszego etapu operacji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka oraz budowa budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów – zakończono budowę pompowni i zbiornika na wodę w Wieruszowie.

 Przygotowania do tej inwestycji Spółka rozpoczęła już w styczniu 2019 roku zlecając wykonanie projektu budowlanego.

 Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 1 lipca 2020 r., a we wrześniu został podpisany protokół odbioru końcowego robót.

Pozostaje jedynie wywiązać się z płatności za wykonane prace – 660.510,00 zł, ale dobry inwestor nie zabiera się za budowę nie mając w portfelu odpowiedniej kwoty – zwłaszcza, że korzysta z dofinansowania w formie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – tak jak ŚGPK Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej.

Na załączonych poniżej zdjęciach - końcowy efekt zamierzenia inwestycyjnego.

         

 

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

Dotacja z Unii Europejskiej – inwestycja w Wieruszowie

Modernizacja systemu dystrybucji wody z ujęcia MIŁOCHÓW

 

Z ujęcia wody MIŁOCHÓW  zaopatrywane są następujące miejscowości: Boleścin, Krzyżowa, Grodziszcze, Wieruszów, Lutomia Mała, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Stachowice i Stachowiczki.

 

Ukształtowanie terenu oraz godzinowa wydajność ujęć wody wymuszają konieczność budowy  strefowych przepompowni wody oraz zbiorników wyrównawczych. Jedna z takich przepompowni oraz zbiornik wyrównawczy – w Wieruszowie – w tym roku zostaną gruntownie zmodernizowane, co umożliwi w sześciu miejscowościach (Wieruszów, Lutomia Mała, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Stachowice i Stachowiczki) poprawę niezawodności dostaw wody w wymaganej ilości i o odpowiednim ciśnieniu (również na cele przeciwpożarowe).

Inwestycja  ta to wydatek  ponad 600.000,00 zł.

Nowoczesny zestaw pomp umożliwi płynną i energooszczędną regulację wydajności pompowni, co powinno zaowocować zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej – przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnego ciśnienia i wydajności pompowni.

 

Przedsięwzięcie to będzie zrealizowane przy pomocy finansowej z programu PROW – pomoc ta będzie wynosić do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co znaczy, że Spółka uzyska dotację z Unii Europejskiej na to zadanie w wysokości około 350.000,00 zł.

Poniżej zdjęcia z poszczególnych etapów robót budowlanych.

   Opublikowano 21.08.2020 r.

 

 

                

 
     
 

DOTACJA

 NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W OPOCZCE

ORAZ   POMPOWNIĘ WODY I ZBIORNIK WODY

W MIEJSCOWOŚCI WIERUSZÓW
 

W dniu 30 czerwca 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” – w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

Całkowite koszty operacji to kwota 3 283 944,02 zł, w tym dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 673 705,00 zł.

W ramach tej operacji Spółka wykona następujące zadania:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka.

2. Budowę budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych   w miejscowości Wieruszów.

 

Inwestycja została podzielona na dwa etapy:

 

Etap I – budowa w Wieruszowie – termin zakończenia wrzesień 2020 r.

Zadanie to obejmuje budowę zbiornika wyrównawczego o całkowitej pojemności 100 m3 oraz budowę kontenerowej pompowni wody wyposażonej w nowoczesny zestaw pomp umożliwiający płynną i energooszczędną regulację wydajności pompowni przy jednoczesnym wzroście niezawodności dostaw wody do kilku miejscowości gminy Świdnica.

 

Etap II – budowa w Opoczce – termin zakończenia wrzesień 2022 r.

To zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej  o długości ok. 1,4 km wraz z budową przepompowni ścieków. Wykonanie tej inwestycji umożliwi podłączenie 35 nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz stworzy możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w tej miejscowości zwiększając tym samym atrakcyjność terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

W chwili obecnej prowadzone są roboty w Wieruszowie. Wykonawcą robót jest firma HYDRO-MARKO z Jarocina, wyłoniona zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu przetargowym, którego treść znajduje się m.in. na stronie internetowej Spółki :

http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow1_2020/zap_ofe_prow1_2020.htm 

Opublikowano 04.08.2020 r.

 
     
 

 

Informujemy, że w dniu 9 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach odbyło się spotkanie, podczas którego zostały wręczone promesy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promesę na kwotę 1 673 705 zł złotych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka oraz budowę budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów odebrała prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Lidia Mendak.

Planowane koszty całego projektu to 2 630 tys. zł netto, a jego realizacja nastąpi w dwóch etapach:

I etap – w terminie do 09.2020r. (pompownia i zbiornik wody w Wieruszowie)

II etap – w terminie do 09.2022r. (kanalizacja sanitarna w Opoczce)

 

Umowa na realizację pierwszego etapu tj. zadania w Wieruszowie została podpisana 1 lipca br.,
a w dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy.

 

Opublikowano 10.07.2020 r.