Logotyp Firmy

powrót na stronę główną

 

Deklaracja dostępności

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bystrzycy Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej do wymogów określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: strona internetowa Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Bystrzycy Dolnej .

W związku z powyższym Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bystrzycy Dolnej jest w trakcie całkowitej przebudowy tej strony internetowej, mającej na celu spełnienie warunków określonych w w/w Ustawie. Przewidywany termin uruchomienia nowej strony internetowej określamy na 30-06- 2021 r.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej : 2009-01-01

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej : 19-03-2021r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej :

- brak dostępu do publikowanych informacji i materiałów dla osób niepełnosprawnych – brak możliwości
zmiany rozmiaru tekstu i zmiany kontrastu;

- brak funkcjonalności skrótów klawiaturowych;

- brak alternatywnych opisów dla zdjęć i grafiki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hieronim Chojecki   e-mail : sgpk@sgpk.pl , nr tel. : 74 - 851 - 59 - 80 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu :

Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, tel.: 74-851-59-80, fax: 74-851-59-82,

e-mail: sgpk@sgpk.pl

strona internetowa: www.sgpk.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek będący siedzibą Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. znajduje się w Bystrzycy Dolnej nr 55A.

  • Do parterowego budynku prowadzi jedno wejście dla klientów - od strony drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Bystrzyca Dolna, wejście jest na równi z chodnikiem prowadzącym do budynku.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
  • Korytarze i pomieszczenia ze względu na usytuowanie wyłącznie na parterze dostępne są dla osób poruszających się na wózkach. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem brak wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku brak pętli indukcyjnej.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu umówienia się na rozmowę w obecności tłumacza migowego należy wcześniej skontaktować  telefonicznie pod nr tel. 74-851-59-80 albo faxem na nr 74-851-59-82 bądź pisemnie na adres Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz e-mailem na adres sgpk@sgpk.pl

 

                                                                                                          powrót na stronę główną