Strona  GłównaObsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

OgłoszeniaAkty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafić

 

 

 

Informacja dla mieszkańców Bystrzycy Dolnej

 o zasadach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

 Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Sp. z o.o.   (dalej: ŚGPK Sp. z o.o.)

(wersja do wydruku - plik .pdf 283 KB )

 

Informujemy, że mieszkańcy miejscowości Bystrzyca Dolna – właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (podstawa prawna: art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 tj.).

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

           

Właściciel nieruchomości ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest

do  przestrzegania niżej wymienionej procedury:

 

1)      Złożyć w ŚGPK Sp. z o.o. Słotwina 36 wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kana- lizacji sanitarnej

2)      ŚGPK Sp. z o.o. wyda warunki techniczne, na podstawie których rozpocząć będzie można budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej (opłata – 71,98 zł z VAT)

3)      Przed rozpoczęciem budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zgłosić ten fakt w ŚGPK Sp. z o.o.

4)      Złożyć w ŚGPK Sp. z o.o. Słotwina 36 wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków komunalnych

5)      W przypadku wyposażenia nieruchomości w ujęcie wody własnej – zainstalować wodomierz na tym ujęciu w celu pomiaru ilości ścieków, pochodzących z wody własnej a odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ŚGPK Sp. z o.o.

6)      Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonuje ŚGPK Sp. z o.o. lub następuje ono w obec- ności przedstawiciela ŚGPK Sp. z o.o. na pisemne zgłoszenie ubiegającego się o przyłączenie

7)      W dniu wykonania włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ubiegający się o podłączenie winien pozos- tawić w odkrytym wykopie niezasypane przyłącze do przeglądu technicznego i pomiaru geodezyjnego oraz winien umożliwić przedstawicielom ŚGPK Sp. z o.o. dokonanie odczytu wodomierza w celu ustalenia stanu, od którego rozpoczęte zostanie naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków

8)      Po wykonaniu przyłącza należy dostarczyć dokumentację powykonawczą (pomiar geodezyjny) wybudo-
 wanego przyłącza kanalizacji sanitarnej

9)      Po dokonaniu przeglądu technicznego i dostarczeniu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej ŚGPK Sp. z o.o. sporządza protokół odbioru wybudowanego przyłącza (opłata – 54,90 zł z VAT)

 

(wersja do wydruku - plik .pdf 283 KB )