Słotwina: Dostawa paliwa na potrzeby Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Słotwinie.
Numer ogłoszenia: 445542 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Słotwina 36, 58-100 Słotwina, woj. dolnośląskie, tel. 74 851 59 80, faks 74 851 59 82.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa na potrzeby Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Słotwinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych: oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z przeznaczeniem do tankowania pojazdów mechanicznych oraz urządzeń będących własnością Zamawiającego oraz innych artykułów. 2 Zapotrzebowanie na przedmiotowe paliwa określa się na około: a) Olej napędowy ON 25800 litrów b) Benzyna bezołowiowa Pb95 3000 litrów c) Olej silnikowy diesel 15w40 80 litrów d) Płyn do chłodnic 110 litrów e) Płyn do spryskiwacza zimowy do -35ºC 270 litrów f) Płyn do spryskiwacza letni 180 litrów Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy tj. 36 miesięcy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON. 3 Powyższe paliwa powinny spełniać warunki jakościowe określone obowiązującymi przepisami prawa. 4 Określone przez Zamawiającego ilości (w litrach) są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej odpłatności z tytułu świadczenia dostawy. 5 Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) oraz być zgodne z normami: PN EN 228 - dotyczy benzyny bezołowiowej PN EN 590 - dotyczy oleju napędowego lub innymi obowiązującymi w dniu tankowania. 6 Tankowanie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie na terenie stacji benzynowej Wykonawcy do zbiorników pojazdów oraz do kanistrów za okazaniem upoważnienia. Zamawiający wymaga, aby dystrybutory paliw mieściły się nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Częstotliwość tankowania uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 7 Dowodem wydania paliwa będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę określający rodzaj paliwa, ilość paliwa, datę i godzinę pobrania paliwa, datę wystawienia dokumentu, numer rejestracyjny pojazdu tankowanego lub numer upoważnienia, kiedy pobrano paliwo do kanistrów, cenę detaliczną paliwa, podpis osoby uprawnionej do pobrania paliwa, podpis osoby wystawiającej dokument. 8 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości na daną partię paliw. 9 Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. 10 Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na paliwa w okresie trwania umowy. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowane będą do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Określona w przedmiocie zamówienia ilość paliw jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliw. Nie może to stanowić podstawę do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 12 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen paliw przez Wykonawcę o ile wystąpią czynniki zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy i nie dające się przewidzieć w dniu złożenia oferty mające wpływ na zmianę ceny. 13 Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu umowy. 14 Wykonawca winien określić numery telefonów kontaktowych i numery faksu oraz inne ustalenia niezbędne do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 15 Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.21.11.00-2, 24.96.10.00-8, 24.32.20.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2. Parafowany i zatwierdzony projekt umowy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ); 3. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgpk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Słotwina 36 58-100 Świdnica..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Słotwina 36 58-100 Świdnica..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składa