Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizując regulacje

w zakresie ochrony danych osobowych w celu odpowiedniego wdrożenia

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

stosuje poniżej wyszczególnione wzory dokumentów (klauzule informacyjne).

Klauzule te dołączane są do odpowiednich dokumentów sporządzanych w spółce

w sposób potwierdzający zapoznanie danej osoby z ich treścią.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

jest Pan Marek Baliński,  tel. 74 851 59 80,  e-mail :  inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl

 

 

Możliwe jest również zapoznanie się z treścią poniższych klauzul oraz ich wydrukowanie (pliki w formacie .pdf)

klikając w poniższe linki w tabeli.

 

1.

Klauzula informacyjna ogólna      Plik  .pdf

2.

Klauzula informacyjna - wydanie warunków technicznych      Plik  .pdf

3.

Klauzula informacyjna - odbiorcy usług      Plik  .pdf

4.

Klauzula informacyjna - kontrahenci      Plik  .pdf

5.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny      Plik  .pdf