Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

To zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej  o długości ok. 1,4 km wraz z budową przepompowni ścieków.

Wykonawcą robót będzie firma POLINSTAL Sp. z o.o. z Krapkowic, wyłoniona zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu przetargowym, którego treść znajduje się m.in. na stronie internetowej Spółki:     http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow3_2020/zap_ofe_prow3_2020.htm

 Z w/w firmą 29.12.2020 r. Spółka podpisała umowę na realizację w/w zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość robót projektowych i budowlanych to kwota brutto 1.358.793,30 zł. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2022 r.

Pod koniec lutego (jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające) oraz w marcu br. będą prowadzone z mieszkańcami konsultacje w sprawie zaprojektowania do granic posesji odcinków kanalizacji sanitarnej, umożliwiających włączenie ścieków z poszczególnych nieruchomości do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

 

   Opublikowano 05.02.2021 r.

 

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

Dotacja z Unii Europejskiej c.d. – inwestycja w Wieruszowie

We wrześniu zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją pierwszego etapu operacji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka oraz budowa budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów – zakończono budowę pompowni i zbiornika na wodę w Wieruszowie.

 Przygotowania do tej inwestycji Spółka rozpoczęła już w styczniu 2019 roku zlecając wykonanie projektu budowlanego.

 Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 1 lipca 2020 r., a we wrześniu został podpisany protokół odbioru końcowego robót.

Pozostaje jedynie wywiązać się z płatności za wykonane prace – 660.510,00 zł, ale dobry inwestor nie zabiera się za budowę nie mając w portfelu odpowiedniej kwoty – zwłaszcza, że korzysta z dofinansowania w formie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – tak jak ŚGPK Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej.

Na załączonych poniżej zdjęciach - końcowy efekt zamierzenia inwestycyjnego.

         

 

 
     
 

 

                                                                                                                                           

 

Dotacja z Unii Europejskiej – inwestycja w Wieruszowie

Modernizacja systemu dystrybucji wody z ujęcia MIŁOCHÓW

 

Z ujęcia wody MIŁOCHÓW  zaopatrywane są następujące miejscowości: Boleścin, Krzyżowa, Grodziszcze, Wieruszów, Lutomia Mała, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Stachowice i Stachowiczki.

 

Ukształtowanie terenu oraz godzinowa wydajność ujęć wody wymuszają konieczność budowy  strefowych przepompowni wody oraz zbiorników wyrównawczych. Jedna z takich przepompowni oraz zbiornik wyrównawczy – w Wieruszowie – w tym roku zostaną gruntownie zmodernizowane, co umożliwi w sześciu miejscowościach (Wieruszów, Lutomia Mała, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Stachowice i Stachowiczki) poprawę niezawodności dostaw wody w wymaganej ilości i o odpowiednim ciśnieniu (również na cele przeciwpożarowe).

Inwestycja  ta to wydatek  ponad 600.000,00 zł.

Nowoczesny zestaw pomp umożliwi płynną i energooszczędną regulację wydajności pompowni, co powinno zaowocować zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej – przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnego ciśnienia i wydajności pompowni.

 

Przedsięwzięcie to będzie zrealizowane przy pomocy finansowej z programu PROW – pomoc ta będzie wynosić do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co znaczy, że Spółka uzyska dotację z Unii Europejskiej na to zadanie w wysokości około 350.000,00 zł.

Poniżej zdjęcia z poszczególnych etapów robót budowlanych.

   Opublikowano 21.08.2020 r.

 

 

                

 
     
 

DOTACJA

 NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W OPOCZCE

ORAZ   POMPOWNIĘ WODY I ZBIORNIK WODY

W MIEJSCOWOŚCI WIERUSZÓW
 

W dniu 30 czerwca 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” – w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

Całkowite koszty operacji to kwota 3 283 944,02 zł, w tym dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 673 705,00 zł.

W ramach tej operacji Spółka wykona następujące zadania:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka.

2. Budowę budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych   w miejscowości Wieruszów.

 

Inwestycja została podzielona na dwa etapy:

 

Etap I – budowa w Wieruszowie – termin zakończenia wrzesień 2020 r.

Zadanie to obejmuje budowę zbiornika wyrównawczego o całkowitej pojemności 100 m3 oraz budowę kontenerowej pompowni wody wyposażonej w nowoczesny zestaw pomp umożliwiający płynną i energooszczędną regulację wydajności pompowni przy jednoczesnym wzroście niezawodności dostaw wody do kilku miejscowości gminy Świdnica.

 

Etap II – budowa w Opoczce – termin zakończenia wrzesień 2022 r.

To zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej  o długości ok. 1,4 km wraz z budową przepompowni ścieków. Wykonanie tej inwestycji umożliwi podłączenie 35 nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz stworzy możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w tej miejscowości zwiększając tym samym atrakcyjność terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

W chwili obecnej prowadzone są roboty w Wieruszowie. Wykonawcą robót jest firma HYDRO-MARKO z Jarocina, wyłoniona zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu przetargowym, którego treść znajduje się m.in. na stronie internetowej Spółki :

http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow1_2020/zap_ofe_prow1_2020.htm 

Opublikowano 04.08.2020 r.

 
     
 

 

Informujemy, że w dniu 9 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach odbyło się spotkanie, podczas którego zostały wręczone promesy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promesę na kwotę 1 673 705 zł złotych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka oraz budowę budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów odebrała prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Lidia Mendak.

Planowane koszty całego projektu to 2 630 tys. zł netto, a jego realizacja nastąpi w dwóch etapach:

I etap – w terminie do 09.2020r. (pompownia i zbiornik wody w Wieruszowie)

II etap – w terminie do 09.2022r. (kanalizacja sanitarna w Opoczce)

 

Umowa na realizację pierwszego etapu tj. zadania w Wieruszowie została podpisana 1 lipca br.,
a w dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy.

 

Opublikowano 10.07.2020 r.