Strona  GłównaObsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

Akty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony

 

 

1.

Ile kosztuje m3 wody i ścieków dla gospodarstw domowych ?

2.

Co to jest stawka opłaty abonamentowej i ile wynosi ?

3.

Gdzie zapłacić za fakturę wystawioną przez nasze przedsiębiorstwo ?

4.

 

Kiedy odczytywane będą wodomierze w poszczególnych miejscowościach :

-  w  listopadzie  2021 r.  ?     

-  w  grudniu  2021 r.  ?     

5.

Jak często rozliczani są Odbiorcy z terenu Gminy Świdnica za dostawę wody i odpro-
wadzanie ścieków ?

6.

Zasady związane z montażem tzw.  "wodomierza bezściekowego"   

7.

Zasady związane z zawieraniem umów i rozliczaniem w budynkach wielolokalowych

(wyciąg z Ustawy z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437])            

 

 

1. Dla gospodarstw domowych od 12.06.2020 r. obowiązują ceny (z VAT) :

- 1 m3  wody  =  4,63 zł

- 1 m3  ścieków  =  9,27 zł   - cena uwzględnia dopłatę Gminy Świdnica  do 1 m3 ścieków
                                          dla gospodarstw domowych  w wysokości 2,02 zł

powrót do góry >>>

2. Stawka opłaty abonamentowej - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz za jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Stawki opłat abonamentowych wyszczególnione są w cenniku - wyciągu z taryf.

powrót do góry >>>

3. Fakturę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków można zapłacić :

 

- inkasentowi bezpośrednio po wystawieniu faktury - bez opłaty prowizyjnej, inkasent
  przyjmuje
gotówkę oraz płatności bezgotówkowe (kartami płatniczymi)

 

- w kasie przedsiębiorstwa w Bystrzycy Dolnej nr 55A - bez opłaty prowizyjnej
  w dni robocze w godzinach :  730 ÷ 930  oraz  950 ÷ 1400,  kasa przyjmuje płatności
  gotówkowe oraz płatności bezgotówkowe (kartami płatniczymi)

 

- przelewem na indywidualne konto ING Bank Śląski S.A. Oddział w Świdnicy - numer konta
  widnieje na każdej fakturze wystawionej po 1 stycznia 2015 r.


- gotówką w innych bankach, na poczcie, w instytucjach pośredniczących w przekazywaniu
  wpłat - na numer konta widniejący na fakturze (
wystawionej po 1 stycznia 2015 r.),
  za którą dokonywana jest wpłata

 

powrót do góry >>>

4.  Harmonogram odczytów  XI  2021 r.   

    Harmonogram odczytów  XII  2021 r.   
 

powrót do góry >>>

5. Rozliczenia 1-miesięczne prowadzone są dla mieszkańców Słotwiny, Pszenna, Witoszo-
    wa Dolnego, Witoszowa Górnego, Grodziszcza i Krzyżowej a także Odbiorców ustala-
    nych indywidualnie (głównie pobierających bardzo duże ilości wody lub odprowadza-
    jących bardzo duże ilości ścieków) oraz Odbiorców z Komorowa (dla nieruchomości
    wyposażonych w wodomierze odczytywane drogą radiową).
    Odbiorcy usług z pozostałych sołectw Gminy Świdnica rozliczani są w cyklu 2-miesięcz-
    nym i odczyty wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych dokonywane są, w miarę możli-
    wości kalendarzowych, w równych 2-miesięcznych odstępach.

powrót do góry >>>