Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Opis projektu

Priorytetem dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na obszarze Gminy Świdnica, a tym samym aglomeracji Świdnica. Działania objęte Projektem umożliwiają likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu wodnościekowego, funkcjonującego na terenie ww. gminy. Budowa sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach Komorów i Słotwina, spowoduje zwiększenie stopnia skanalizowania na omawianym obszarze.

Film promujący projekt

Cele i korzyści

Cele projektu

  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i przyłączenie nowych odbiorców usług,
  • przeciwdziałanie awariom oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług odbioru ścieków od mieszkańców gminy
  • zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego

Korzyści

  • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 3,49 km
  • Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 4,06 km
  • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 5,52 km

Rezultaty

  • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 235 RLM
  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 235 RLM
  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 50 osób

Wartość całkowita
projektu

10 867 553,27 PLN

Wartość dofinansowania
UE

5 612 391,23 PLN

Wartość dofinansowania

w formie pożyczki z NFOŚiGW

3 480 229,00 PLN

Zadania

R

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie

Zadanie przewiduje wybudowanie 5,07 km sieci wodociągowej oraz 4,97 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków.

Planowany termin realizacji lata 2017-2019

Zadanie zakończone

R

Zadanie 4. Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. Świdnica

Zadanie przewiduje rozbiórkę (usunięcie) budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury towarzyszącej.

Planowany termin realizacji – lata 2017-2019

Zadanie zakończone i rozliczone

R

Zadanie 6. Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie

Zadanie przewiduje wykonanie uszczelnienia 2,4 km sieci kanalizacji metodą bezwykopową opartą o rękaw elastyczny.

Planowany termin realizacji – lata 2017-2018

Zadanie zakończone i rozliczone

R

Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie

Zadanie przewiduje wybudowanie 0,38 km sieci wodociągowej oraz 0,52 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Planowany termin realizacji – lata 2017-2018

Zadanie zakończone i rozliczone

R

Zadanie 5. Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zadanie przewiduje zakup wyspecjalizowanego pojazdu ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Planowany termin realizacji – lata 2017-2018.

Dostawa zrealizowana i rozliczona

R

Zadanie 11. Osprzęt do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej

Zadanie przewiduje zakup osprzętu do inspekcji TV              i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany termin realizacji  – rok 2018

Dostawa zrealizowana i rozliczona