Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

AKTUALNOŚCI

Konferencja w Komorowie

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców KOMOROWA  na konferencję podsumowującą projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  dofinansowany z Funduszy Europejskich,

która odbędzie się w poniedziałek 25 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Komorowie

Podczas spotkania omawiane będą kwestie związane z przyłączaniem do nowej sieci

Serdecznie zapraszamy

Ostatnia aktualizacja 22 listopada 2019

Realizacja wielomilionowego projektu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

We wrześniu bieżącego roku pomyślnie zakończono wszystkie roboty budowlane związane z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”. Jednak to nie koniec robót dla Spółki ŚGPK.

W Komorowie będą trwały prace związane z przepięciem odbiorców wody do nowej sieci, z przepięciem dostawców ścieków do nowego systemu kanalizacji zbiorczej – i najważniejsze: wpięcia do nowego systemu kanalizacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnych, które dotychczas były podłączone do bezodpływowych zbiorników lub kanalizacji deszczowej. Wszystkie posesje w Komorowie powinny być podłączone do nowego systemu kanalizacji sanitarnej najpóźniej do 30.06.2020 roku.

Przed przystąpieniem do wykonania takiego przepięcia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Spółki (Bystrzyca Dolna 55A) wniosku o zapewnienie odbioru ścieków i wydanie technicznych warunków podłączenia – wniosek (formularz nr 13) można pobrać ze strony ŚGPK

http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_o_zapewnienie.pdf

Dopiero po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że w Komorowie stan środowiska naturalnego znacząco się poprawił, a cieki wodne będą wolne od nieprzyjemnych zapachów i odpadów.

Ostatnia aktualizacja 29 października 2019

Kolejne zadanie zrealizowane

W styczniu 2019 r. zakończono roboty budowlane związane z rozbiórką nieczynnej oczyszczalni ścieków w Komorowie. Dzięki projektowi „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świdnica” usunięto obiekty, które stanowiły potencjalne zagrożenie dla osób postronnych (a szczególnie dzieci). Zniknęły ruiny dawnych budynków: przepompowni i budynku gospodarczego, rozebrany został osadnik Imhoffa, boks składowy i pozostałości po studniach kanalizacyjnych. Teren został uporządkowany, a zmiany można obejrzeć na załączonych zdjęciach. Na uporządkowanym terenie planowana jest kolejna inwestycja ŚGPK – odwiert nowej studni głębinowej.

 

Ostatnia aktualizacja 08 lutego 2019

Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

W wyniku realizacji kolejnych dwóch umów na

  • dostawę osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej
  • zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej 

od września 2018 r. Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym nie tylko szybszą interwencję w przypadku zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej, ale również efektywniejszą pracę przy bieżącej eksploatacji 34 przepompowni ścieków i ponad 78 km sieci kanalizacji sanitarnej.

W trakcie realizacji jest największe zadanie projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie. 

W dniu 16.11.2018r. została podpisana umowa na likwidację obiektów nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów,  która pozwoli na przywrócenie terenu dawnej oczyszczalni do użyteczności.

Ostatnia aktualizacja 26 listopada 2018

Podpisanie umowy na likwidację nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów

W dniu 16.11.2018r. została podpisana umowa na likwidację nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Wykonawcą prac będzie firma:

Robert Kleniuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane,

ul. Bratkowa 1, 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Wartość umowy wynosi: 84.870,00 zł

Termin zakończenia umowy: 28.02.2019r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2018

Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

W wyniku realizacji dwóch umów:

  • Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie

w pierwszych miesiącach 2018 roku pomyślnie zakończono roboty budowlane w miejscowości Słotwina:

– wybudowano 392,68 m sieci wodociągowej oraz  516,11 m sieci kanalizacji sanitarnej. Tym samym umożliwiono w północnej części Słotwiny podłączanie nowobudowanych domów do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

– zaprojektowano i przeprowadzono renowację 2 304,92 m sieci kanalizacji sanitarnej, renowację 29 szt. betonowych studni na kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 4 studnie inspekcyjne na tej sieci. Realizacja tego zadania przyniosła zakładany efekt ekologiczny – wyeliminowanie napływu wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację eksfiltracji ścieków do gruntu. Znacząco  poprawiły się warunki hydrauliczne przepływu ścieków oraz warunki bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji sieci.

W marcu br., w ramach realizacji umowy Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie, rozpoczęły się roboty budowlane w miejscowości Komorów, których zakończenie planowane jest na czerwiec 2019r.

Jeszcze w tym roku, we wrześniu, planowana jest dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, a na początku listopada dostawa osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów sanitarnych (umowę na dostawę osprzętu podpisano 02.05.2018 r.). Zakupione wyposażenie umożliwi nie tylko sprawne i bezpieczne usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej ale również stałą eksploatację i monitoring stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, bez konieczności zlecania tych usług firmom zewnętrznym.

 

Ostatnia aktualizacja 02 maja 2018

Podpisanie umowy na dostawę osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej

W dniu 02.05.2018r. została podpisana umowa na dostawę osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Dostawcą osprzętu będzie firma

INTER GLOBAL Sp. z o.o.,

ul. Bielska 914,

43-378 Rybarzowice

Wartość umowy wynosi: 556.636,50 zł

Termin zakończenia umowy: 05.11.2018r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Ostatnia aktualizacja 02 maja 2018

Konferencja informacyjna projektu w Komorowie

W dniu 11.01.2018r. w świetlicy wiejskiej w Komorowie odbyła się konferencja informacyjna projektu  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Komorowa, przedstawiciele gminy Świdnica, władze samorządowe. Stronę Inwestora reprezentowała Prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Kierownik JRP. Na spotkaniu byli także obecni przedstawiciele firmy, która realizuje prace budowlane na terenie Komorowa.

Po przywitaniu uczestników konferencji i przedstawienia celu spotkania przez Prezes Lidię Mendak nastąpiła prezentacja projektu. W prezentacji przedstawiono historię pozyskania dofinansowania projektu i jego strukturę, opis zakresu rzeczowego oraz oczekiwanych do osiągnięcia wskaźników, a także aktualny stan zaawansowania w podpisywaniu umów z wykonawcami wyodrębnionych w projekcie zadań.

Przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając przedstawili zakres prac, który planowany jest w Komorowie, podział na etapy, uciążliwości jakie z tym się wiążą dla mieszkańców. Wykonawcy poprosili mieszkańców o zgłaszanie pracownikom firm uwag związanych z wykonywanymi pracami, w tym problemów z dojazdem do posesji.

Na koniec konferencji przedstawiciele SGPK oraz Wykonawców odpowiadali na pytania mieszkańców.

 

Ostatnia aktualizacja 24 stycznia 2018

Konferencja informacyjna w Komorowie

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców KOMOROWA  na konferencję informacyjną o projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  dofinansowanym z Funduszy Europejskich,

która odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Komorowie

W spotkaniu udział weźmie Wykonawca Robót

Serdecznie zapraszamy

Ostatnia aktualizacja 08 stycznia 2018

Podpisanie umowy na dostawę samochodu

W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa na zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w  ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Dostawcą samochodu będzie firma

Cappellotto S.P.A.

Via Vizza 8, 31018 Gaiarine

Włochy

Wartość umowy wynosi: 1 293 900,00 zł

Termin zakończenia umowy: 04.09.2018r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting, ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia 2017