Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Formularz kontaktowy

Zgłaszanie nadużyć

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Informacje dodatkowe

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A
58-100 Świdnica

Jednostka Realizująca Projekt
Kierownik JRP:
Zofia Gruszecka
jrp.zg@sgpk.pl

Z-ca Kierownika JRP:
Małgorzata Zadka
sgpk@sgpk.pl

Tel. 74-851-59-80 wewn. 86