powrót na stronę główną

 

 

 

Ogłoszenie o  zamówieniu publicznym

 na  zadanie :

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania
budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy
o powierzchni 344,
40 m2 w Bystrzycy Dolnej 55”

 

Tryb zamówienia :    przetarg nieograniczony

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
 

 

1.  P e ł n a    t r e ś ć    o g ł o s z e n i a
 

 

 

2.   D o k u m e n t y    d o    p o b r a n i a    (.pdf)  :
 

- Odpowiedzi na zapytania ofertowe


- Uzupełnienie do dpowiedzi na zapytania ofertowe
 

a) SIWZ  (specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

     - zmiana z dn. 11.03.2014 r. w treści SIWZ

     - uzupełnienie dokumentacji specyfikacji technicznej z dn. 12.03.2014 r.

     - Załączniki nr 1, 2, 4 - 9 do SIWZ    ( .doc )

     - Załączniki nr 3 i 10 do SIWZ   (.xls)

 

b) Przedmiary :

- branża budowlana

- branża elektryczna

- branża instalacyjna

- przedmiar przebudowy budynku   ( plik  .ath )

- 06v4a budynek usługowy v2 rozdz   ( plik  .ath )

- przedmiar instalacji sanitarnych   ( plik  .ath )

Pobranie pliku  .ath  :   prawoklik  na  nazwę  pliku  i   "zapisz element docelowy
 jako ..."   oraz  zmienić  "zapisz  jako  typ :"  na  "wszystkie pliki"   i  "zapisz"

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót :

- Wymagania ogólne ST-00

- Roboty budowlane - rozbiórkowe ST-01.B.01

- Roboty budowlane - murowe ST-01.B.02

- Roboty budowlane - betonowe ST-01.B.03

- Roboty budowlane - betonowe - zbrojenie ST-01.B.04

- Roboty budowlane - konstrukcje stalowe ST-01.B.05

- Roboty budowlane - stolarka okienna ST-01.B.06

- Roboty budowlane - stolarka drzwiowa ST-01.B.07

- Roboty budowlane - izolacje ST-01.B.08

- Roboty budowlane - ocieplenie ścian zewnętrznych ST-01.B.09

- Roboty budowlane - obróbki blacharskie ST-01.B.10

- Roboty budowlane - tynki wewnętrzne ST-01.B.11

- Roboty budowlane - okładziny ceramiczne ST-01.B.12

- Roboty budowlane - wykładziny PCV ST-01.B.12.1

- Roboty budowlane - roboty malarskie ST-01.B.13

- Instalacje sanitarne ST-02

- Instalacje sanitarne ST-02/I-01 - Kotłownia, instalacja gazu i wentylacja

- Instalacje elektryczne ST-03

d) Instalacje elektryczne :

- projekt - opis

- plan sytuacyjny uproszczony - branża elektryczna EI/1

- instalacja gniazd budynku usługowego IE/2

- instalacja oświetlenia budynku usługowego IE/3

- instalacja przeciwpożarowa IE/4

- instalacja odgromowa IE/6

e) Dokumentacja budowlana, sanitarna i gazowa :

- opis konstrukcji

- projekt budowlany tom I - plan zagospodarowania terenu

- projekt budowlany tom II - projekt architektoniczno-konstrukcyjny

- projekt zagospodarowania terenu - mapa w skali 1:500

- projekt zagospodarowania terenu - mapa w skali 1:250

- lokalizacja szafy gazowej

- plan budynku - parter

- plan budynku - dach

- plan budynku - stropy

- plan budynku - elewacje

- zestawienie stolarki

- zestawienie urządzeń kotłowni

- załącznik - belka płyty ST1

f) Część sanitarna :

- opis instalacji c.o. i ciepła technologicznego

- rys. 1 - rzut przyziemia instalacji c.o.

- rys. 2 - rozwinięcie instalacji c.o.

- rys. 3 - rzut kotłowni gazowej

- rys. 4 - schemat technologiczny kotłowni gazowej

- opis wewnętrznych instalacji wod.-kan.-gaz

- rys. 1 - rzut przyziemia instalacji wod.-kan.-gaz.

- rys. 2 - profil poziomu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej

- rys. 3 - profil poziomu wewnętrznej instalacji gazowej

- wyniki - nastawy

 

 

 

Opublikowano dn. 05.03.2014 r.

 

powrót na stronę główną