Strona  GłównaInformacja konsumenckaObsługa  KlientaOchrona danych osobowych

       

 

PrzetargiPrzetargi POIiŚJakość  wodyCennik  usługFormularze

  Akty  prawneOferty pracyO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony
 

 

Zgłaszanie awarii  -  tel. :  74 - 8515 - 994

lub :

wodociągowych - tel. :  665-334-106        kanalizacyjnych - tel. :  665-180-103

 

 
     
 

 

 

 

 

         

         

 

 

          

   
 

Przypominamy, że w ramach Programu Wsparcia Obrotu
Bezgotówkowego "Polska Bezgotówkowa"
umożliwiamy naszym Odbiorcom dokonywanie płatności
kartami płatniczymi zarówno w kasie w siedzibie spółki
jak i podczas obsługi przez inkasenta na terenie nieruchomości
Odbiorcy usług.

   
 

   
 

KLAUZULA   INFORMACYJNA

O   PRZETWARZANIU   DANYCH   OSOBOWYCH 

szczegóły  (.pdf)

   
 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

informuje, że

 

decyzją z dnia 14 maja 2018 r. nr WR.RET.070.68.2018.PK

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zatwierdzona została

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Świdnica na okres 3 lat
 

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 12 czerwca 2018 r.
 

             szczegóły  taryfy   (plik  .pdf)

Opublikowano 04.06.2018 r.

   
 
 
                                              

Informujemy, że w dniu 19.12.2017 r. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
podpisało umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.

"Zabezpieczenie i poprawa warunków pracy pracowników
obsługujących oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej".

Koszt projektu wynosi 49.088,07 zł z czego 39.270,46 zł (80% wartości projektu) stanowi
dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Dofinansowaniem zostanie objęty zakup kombinezonów wodochronnych, detektorów gazów,
urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokościach
oraz przenośnych wentylacji nawiewno-wywiewnych.

Realizacja projektu będzie miała miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku.

Opublikowano 27.12.2017 r.

   
 

Informacja  dot.  montażu  tzw.  "wodomierza bezściekowego"

 

W związku z dużym zainteresowaniem Odbiorców montażem wodomierza dodatkowego,
pozwalającego pomniejszyć w rozliczeniach ilość odprowadzanych ścieków o ilość wody
zużytej bezpowrotnie, tj. nie powodującej powstawania ścieków (do celów podlewania)
doprecyzowaliśmy zasady związane z montażem, eksploatacją i rozliczaniem takiego
wodomierza.

Chcemy, aby Odbiorca przed podjęciem decyzji o wykonaniu instalacji z wodomierzem
dodatkowym miał pełny obraz opłacalności oraz warunków realizacji i eksploatacji
takiego przedsięwzięcia.

Formularz warunków oraz inne dokumenty, związane z montażem i odbiorem technicznym
w/w wodomierza dodatkowego, znajdują się w zakładce „Formularze” w części związanej
z wodomierzem dodatkowym (pkt 3.) – w celu zapoznania się z ich treścią.

W przypadku podjęcia decyzji o montażu wodomierza dodatkowego, konieczne jest osobiste
zgłoszenie się Odbiorcy do siedziby naszej spółki w Bystrzycy Dolnej nr 55A w godzinach pracy,
w celu rozpoczęcia procedury poprzez złożenie wniosku oraz otrzymanie warunków technicznych
w tej sprawie.
 

Opublikowano 05.07.2017 r.

   
 

Uwaga na oszustów podszywających się
pod pracowników wodociągów !!!

Pod pretekstem sprawdzenia ciśnienia wody w rurach, sprawdzenia lub odczytu
stanu wodomierza, albo stanu instalacji wodociągowej czy kanalizacyjnej
oszuści próbują okraść nasze mieszkania.

Pamiętajmy, że każdy upoważniony do tych czynności pracownik Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej posiada stosowną legitymację ze zdjęciem pracownika i podpisaną przez Prezesa spółki, którą zobowiązany jest okazać przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na terenie nieruchomości odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z terenu gminy Świdnica. Nasi pracownicy posiadają również trwałe, naszyte emblematy
z nazwą spółki na widocznych częściach odzieży oraz poruszają się pojazdami służbowymi wyraźnie oznakowanymi nazwą i adresem Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i przypominamy, że wiarygodność takiej osoby możemy zawsze sprawdzić dzwoniąc do siedziby naszej spółki
pod nr tel. 74-851-59-80  lub  74-8515-994
i prosząc o potwierdzenie, czy rzeczywiście to pracownik naszej spółki.

Jeśli osoba nie potrafi potwierdzić swojej tożsamości,
należy bezzwłocznie powiadomić Policję.

   
 

 

                                                 

 

 

Informujemy, że w dniu 17 października 2016r. w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Prezes Zarządu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Lidia Mendak podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

 

pełna  informacja  na  stronie  projektu

 

Opublikowano 18.10.2016 r.

 

 

       

 

   
 

 

 

 

Zielone światło dla realizacji projektu

pn. „Uporządkowanie gospodarki

wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

z dofinansowaniem z Funduszu Spójności

szczegóły

   
 

 

 

 

Od  dnia  29.10.2014 r.

 zapraszamy  już  wyłącznie  do  nowej  siedziby  przedsiębiorstwa

w  Bystrzycy  Dolnej  nr  55 A

 

 (BIURO  czynne od poniedziałku do piątku w godz. od  700  do  1500

 oraz  KASA  czynna od poniedziałku do piątku w godz. od  730 do 1400)

 

Opublikowano 29.10.2014 r.

 
 
   
 

KOMUNIKAT

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  przypomina,
że
 zabronione jest wprowadzanie wód opadowych
 i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

(art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków - Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
Nie stosowanie się do w/w zakazu jest zagrożone karą ograniczenia wolności
albo grzywny do 10.000 zł
 (art. 28 ust. 4a w/w Ustawy).

 

W przypadku występowania ulewnych opadów deszczu zabronione jest
kierowanie strumieni ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej
poprzez otwieranie lub uszkadzanie włazów studni kanalizacji sanitarnej.


 c z y t a j    c a ł o ś ć

 
 
 
     
 

                          

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zakończyło realizację zadania o nazwie


 „Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150

w miejscowości Krzyżowa”.

Ogólna wartość  przedsięwzięcia  wyniosła  471.362,05 zł netto (579.775,32 zł brutto) i została
dofinansowana pożyczką ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 275.000,00  zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
http://www.fos.wroc.pl 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków SUPERBOS-150 wybudowana została w 1995r. Zlokalizowana jest na terenie Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki pochodzące z kompleksu pałacowego Fundacji oraz z pobliskich wsi Krzyżowa i części Grodziszcza. Modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwi przyjęcie ścieków ze skanalizowanej w roku 2011 pozostałej części wsi Grodziszcze.

Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej polegała  na wymianie zużytych instalacji technologicznych oraz na montażu nowych instalacji do oczyszczania ścieków bez zmiany zabudowy oraz gabarytów oczyszczalni.

Nowe urządzenia zwiększą efektywność oczyszczania, usprawnią pracę obsługi oraz wpłyną na oszczędność energii elektrycznej.

Zadanie przyczyni się do uzyskania parametrów oczyszczonych ścieków poniżej obowiązujących norm i standardów ochrony środowiska określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Opublikowano 19.01.2012 r.

 
     
 

Zauważyłeś niekontrolowany wyciek wody spod ziemi, nawierzchni chodnika lub jezdni albo z urządzeń wodociągowych - powiadom nas o tym !!!

Szybka reakcja pozwoli na skrócenie
czasu trwania ewentualnej awarii, braku wody
oraz zminimalizowanie strat wody.

Zadzwoń !!!

Gminne pogotowie wodociągowe - tel.:

74 - 8515 - 994   lub  665 - 334 - 106

 
 
 
 
 
     
 

ARCHIWUM     STRONY