Strona  GłównaObsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

Akty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony

 

 

1.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica

2.

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

a) ogólne zasady sporządzania wyceny metodą dochodową  

b) wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych   

c) wykaz załączników składanych z wnioskiem   

d) arkusz oceny wniosku   

e) oświadczenie o braku możliwości przyłączenia   

f) oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie o woli budowy sieci wod.-kan.   

g) przedwstępna umowa o przyłączenie do sieci   

3.

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

4.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

5.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanali- zacyjnych

6.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

7.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi

8.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

9.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

10.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

11.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

12.

Ustawa Prawo Wodne z 20.07.2017 r.